Kapcsolat

A labor a járvány alatt is működik!

A labor címe:

1045 Budapest, Berlini út 47-49. 3. ép. 1. emelet 113.

Tel: +36-1-920-1640
Fax: +36-1-920-1641

Skype: organofil
E-mail: palinka@palinkavizsgalatok.hu

Nyitvatartás:
Hétfő-péntek: 7:30-17:00
Szombat-vasárnap: zárva

Jövedéki törvény végrehajtási rendelete - 2016.01.03.

 

A 8/2004 PM rendelet adja meg, hogy a jövedéki törvényben a bérfőzetésre megadott 50 L kedvezményes adózású szesz 86 térfogat %-os párlatot jelent. Ez 50 x 0,86 = 43 liter tiszta szeszt tartalmazó pálinka főzetését teszi kedvezményessé. A vonatkozó paragrafusok...

8/2004. (III. 10.) PM rendelet

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 

A rendelet 2016.01.03. napján érvényes állapota

Bérfőzés

55. §255 (1)256 A bérfőzető személyesen vagy megbízottja útján adhatja át a gyümölcsöt, gyümölcsből származó alapanyagot (a továbbiakban együtt: gyümölcscefre) a szeszfőzde részére. Az átadásakor a bérfőzető a 31. számú melléklet szerinti bérfőzési naplóban nyilatkozik a gyümölcscefre fajtájáról és mennyiségéről, vagy azokról írásban foglalt nyilatkozatot ad át a megbízottja útján. Nyilatkozat hiányában a szeszfőzde felelős vezetője állapítja meg a gyümölcscefre fajtáját.

(2)257 A gyümölcscefre lepárlását megelőzően a bérfőzető a bérfőzési naplóban nyilatkozik vagy külön, írásban foglalt nyilatkozatot ad át megbízottja útján arról, hogy

a) a kierjedt gyümölcscefre nem tartalmaz hozzáadott mesterséges vagy természetes eredetű cukorból, izocukorból vagy mézből származó alkoholt,

b) a bérfőzető vagy háztartásának tagja rendelkezik gyümölcstermő területtel (gyümölcsössel, gyümölcsfával).

(3) A (2) bekezdésben meghatározott nyilatkozat hiányában a gyümölcscefre bérfőzés keretében nem főzhető le.

(4)258 A bérfőzető a bérfőzött párlat átvételét megelőzően a bérfőzési naplóban nyilatkozik a szeszfőzdének arról, hogy

a) általa és a vele egy háztartásban élők által a tárgyévben az átvétel időpontjáig milyen mennyiségben került a Jöt. 64. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti adómérték alá tartozó párlat átvételre,

b) az átvételre kerülő bérfőzött párlatból mekkora mennyiséget kíván a Jöt. 67. § (2) bekezdésének b) pontja szerint értékesíteni,

c) sem a bérfőzető, sem a vele egy háztartásban élők a tárgyévben nem állítottak elő magánfőzés keretében párlatot.259

(5)260

(6)-(7)261

56. § (1)262 A bérfőzött párlat csak jogszabályban előírt minőségben adható ki a bérfőzetőnek. Az egészségre ártalmas párlatot, valamint a végleges elő- és utópárlatot nem szabad kiadni. A szeszfőzde engedélyese köteles nyilatkozni arról, hogy a végleges elő- és utópárlatot további felhasználás céljából értékesítette-e másik adóraktárnak, vagy megsemmisítette azt.

(2)263 Ha a bérfőzött párlat fogyasztásra alkalmatlan, és minőségének javítására irányuló eljárás nem vezet eredményre, az csak szeszüzem részére értékesíthető vagy előzetes bejelentés alapján a vámhatóság ellenőrzése mellett megsemmisíthető.

(3)264

(4)265 A szeszfőzdének a bérfőzetők részére kiadott bérfőzött párlat litermennyiségét 86 térfogatszázalékos etil-alkohol-tartalmú párlat literre számítva kell megállapítania.

(5)266 A szeszfőzde engedélyesének a bérfőzött párlat mennyiségével a vámhatóság felé évente legalább egyszer, a vámhatósággal előzetesen egyeztetett időpontban kell elszámolnia. A vámhatóság az adóraktár engedélyesével egyeztetett időpontban résztermelés költségmentes megállapítását végezheti el az elszámolási időszaktól eltérően.

(6)267 Nem adható ki a bérfőzött párlat a Jöt. 64. § (3) bekezdés a) pontja szerint meghatározott adómértékkel, ha a bérfőzető268

a) az 55. § (4) bekezdésében meghatározott nyilatkozattételt elmulasztja,

b)269 a tárgyévben a Jöt. 64. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott kedvezményes adótétellel lefőzethető mennyiséget túllépte.

(7)270 A szeszfőzde engedélyese a bérfőzető részére kiadott adózott bérfőzött párlatról az egyszerűsített kísérő okmánnyal egy tekintet alá eső, a bérfőzési napló - 31. számú melléklet szerinti adattartalmú - részét képező származási igazolványt (a továbbiakban: származási igazolvány) ad át a bérfőzetőnek.

(8)271 A származási igazolvány csak akkor fogadható el a párlat eredetének igazolására, ha a párlat fajtája azonosítható és a származási igazolványon feltüntetett valódi szeszfokhoz képest fahordóban tárolás esetén évenként kettő, legfeljebb azonban hét egész foknál, egyéb edényben tárolás esetén évenként egy, legfeljebb azonban három egész foknál nagyobb eltérés nincs.

(9)272 A vámhatóság a bérfőzési naplók alapján bérfőzetőnként és háztartásonként összesíti, és a tárgyév első napjától göngyölíti a bérfőzetőnek átadott párlat mennyiségét.

(10)273 A szeszfőzde engedélyese az adózott és az adózatlan bérfőzött párlatot egymástól elkülönítetten, megfelelő jelzéssel ellátva köteles tárolni.

(11)274 A bérfőzető által lefőzetett, át nem vett párlat az (5) bekezdés szerinti elszámolás alkalmával vámhatósági felügyelet mellett megsemmisíthető vagy adóraktárnak értékesíthető.

57. §275 (1)276 A bérfőzési napló a vámhatóság által térítés ellenében rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon vagy − a vámhatóság által kérelemre kiadott sorszámtartományon belüli azonosító számok felhasználásával − számítógéppel előállított formában vezethető. Számítógépes forma esetében származási igazolványnak minősülhet a számítógéppel előállított kereskedelmi okmány is, amennyiben az a származási igazolvány adatait rovat azonos hivatkozással tartalmazza.

(2)277 A bérfőzési naplót bérfőzetőnként és bérfőzésenként 3 példányban kell vezetni, melynek második példányát a szeszfőzde engedélyese a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig köteles megküldeni a vámhatóság részére, a harmadik példány a szeszfőzde engedélyesének bizonylata.

(2a)278 A bérfőzési napló (2) bekezdés szerinti megküldése a vámhatóság részére teljesíthető:

a) postai úton történő elküldéssel vagy a vámhatósághoz történő személyes bevitellel,

b) a vámhatóság által rendelkezésre bocsátott elektronikus nyomtatványon az ügyfélkapun keresztül vagy

c) a 37/A. § szerinti bizonylat-kiállító programmal előállított bérfőzési napló elektronikus adathordozón - a vámhatóság által meghatározott formátumban - történő benyújtásával.

(3)279 A bérfőzési naplót abban az esetben is a (2) bekezdés szerint kell vezetni, ha a bérfőzetett párlatot a szeszfőzde engedélyese teljes egészében megvásárolja. A szeszfőzde engedélyes a bérfőzetőtől megvásárolt párlatról adózatlan termék esetén a 28. számú melléklet szerinti, adózott termék esetén a 32. számú melléklet szerinti adattartalommal a vámhatóság által jóváhagyott és hitelesített külön nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartás vezetésére a vámhatóság által előzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartás is alkalmazható.

(4)280 A bérfőzött párlat és a származási igazolvány átvételét a bérfőzetőnek a párlat kiadásával egyidejűleg, a bérfőzési napló megfelelő rovatának aláírásával kell igazolnia.

58. §281 (1)282 A bérfőzési naplót szigorú számadású nyomtatványként kell kezelni.

(2)283

59. §284 (1)285 Az értékesített bérfőzött párlat származási igazolványának bérfőzetőt illető példányát - a Jöt. 67. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - az alkoholtermék adóraktár engedélyese részére át kell adni.

(2)286 Amennyiben a bérfőzető nem tudja a bérfőzött párlat teljes mennyiségét egy alkoholtermék adóraktárnak értékesíteni, az eredeti bérfőzési napló származási igazolvány részének visszaadása mellett kérheti azonos összmennyiségre több származási igazolvány kiadását.

(3)287 A szeszfőzde engedélyesének a bérfőzető által visszaadott származási igazolványt áthúzással, valamint a „Származás igazolására alkalmatlan” felirat feltüntetésével kell érvénytelenítenie, és a bérfőzési napló szeszfőzde engedélyesénél maradó példányához kell csatolnia.

(4) Az újonnan kiadott származási igazolványokon az eredeti származási igazolvány számát is fel kell tüntetni.

(5)288 A származási igazolvány - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a bérfőzött párlat értékesítése esetén az alkoholtermék adóraktárban a termék eredetének igazolására a kiállítástól számított három éven belül használható fel. Az adóraktár kérelmére a vámhatóság a bérfőzött párlat származási igazolványát 2 évente meghosszabbíthatja, ha a származási igazolványon feltüntetett fajtájú és a feltüntetett szeszfoktól legfeljebb az 56. § (8) bekezdés szerint eltérő szeszfokú párlat az adóraktár birtokában van.

(6)289 A származási igazolvány érvényességét a vámhatóság, 15 év eltelte után a bérfőzető kérelmére, 2 évente meghosszabbítja, ha a származási igazolványon feltüntetett fajtájú és a feltüntetett szeszfoktól legfeljebb az 56. § (8) bekezdés szerint eltérő szeszfokú bérfőzött párlat a bérfőzető birtokában van.

(7)290 A bérfőzött párlat származási igazolványát annak érvényességi idején belül, illetve a bérfőzött párlat birtokban tartásáig kell a bérfőzetőnek megőriznie.

(8)291 A 35/1997. (XI. 26.) PM rendelet szerint kiállított származási igazolványnak a bérfőzött pálinka eredete igazolására történő elfogadásakor az 56. § (8) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

Magánfőzés292

59/A. §293 (1)294 A párlat adójegy a 32/A. számú melléklet szerinti adattartalmú, a vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon igényelhető.

(2)295 A Jöt. 67/A. § (6) bekezdése szerinti esetben a javasolt megsemmisítési időpontot legalább 3 munkanappal előre kell bejelenteni, megadva

a) a bejelentő

aa) nevét,

ab) adóazonosító jelét,

ac) postai, telefonos vagy elektronikus elérhetőségét,

b) a megsemmisítendő párlat mennyiségét literben, és

c) a megsemmisítés javasolt

ca) helyszínét,

cb) módját,

cc) időpontját naptári nap, óra, perc pontossággal.

(3)296 A Jöt. 67/A. § (6) bekezdése szerinti esetben a bejelentő által javasolt megsemmisítés csak a vámhatóság - tervezett megsemmisítési időpontig történt - kifejezett hozzájárulása esetén kezdhető meg. A megsemmisítés a vámhatóság részvételének hiányában a vámhatóság erre vonatkozó kifejezett hozzájárulása esetén végezhető el.

(4)-(6)297

32/A. számú melléklet a 8/2004. (III. 10.) PM rendelethez798

A párlat adójegy igénylés adattartalma

1. Magánfőző adatai

1.1. Neve

1.2. Születési helye

1.3. Születési ideje (év, hó, nap)

1.4. Anyja születési családi és utóneve

1.5. Adóazonosító jele

1.6. Lakcíme

1.7. Levelezési címe (ha a lakcímtől eltér)

1.8. Telefonszáma (nem kötelező megadni)

2. Párlat adójegyek igényléséhez szükséges adatok

2.1. Igényelt mennyiség (darab)

2.2. Tárgyév (a párlat előállításának éve, az igénylés événél korábbi év nem jelölhető meg)

2.3. Desztillálóberendezés

2.3.1. Regisztrálásának helye (település)

2.3.2. Tárolási/használati helye (település, ha a 2.3.1. pontbelitől eltér)

3. Nyilatkozatok

3.1. Tárgyévben sem a magánfőző, sem a háztartásának többi tagja nem állíttatott elő bérfőzött párlatot

3.2. A kierjedt gyümölcscefre nem tartalmaz hozzáadott mesterséges vagy természetes eredetű cukorból, izocukorból vagy mézből származó alkoholt

3.3. Saját tulajdonú gyümölcsből, gyümölcsből származó alapanyagból történik a párlat előállítása

3.4. Gyümölcstermő területtel rendelkezés

3.5. A jövedéki adó megfizetése készpénzátutalási megbízással vagy átutalással történik

4. Kiállítási helység, dátum (év, hó, nap), aláírás (e pont csak papíron történő igénylés esetén szükséges)

vissza